Strona g?ówna
M E N U
Strona g?ówna
Galeria fotografii
Kontakt
Kalendarz
20 Czerwca 2021
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Bogna, Bogumiła,
Bożena, Florentyna,
Franciszek, Michał,
Rafał, Rafaela,
Sylwery
Do końca roku zostało 195 dni.

 
Witaj na naszych stronach!
10.11.2008.

We wrze?niu ruszy? projekt „Przy??cz si? do nas” skierowany do gdy?skiej m?odzie?y w wieku 15-25 lat, którego celem jest polepszenie funkcjonowania spo?ecznego m?odzie?y i zdobycie przez ni? kompetencji spo?ecznych, a tak?e rozwijanie pasji i zainteresowa?. Projekt realizowany jest przez Ognisko ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni.

Projekt obejmuje 30 osób. Wezm? one udzia? w szeregu dzia?a?, które odbywa? si? b?d? w gdy?skiej YMCA. M?odzie? uczestniczy? b?dzie w zaj?ciach sportowych, edukacyjnych, tanecznych, plastycznych – wed?ug w?asnych potrzeb i zainteresowa?. Uzyska tak?e pomoc w nauce, rozwinie swoje umiej?tno?ci j?zykowe, a podczas warsztatów informatycznych zg??bi arkana korzystania z komputera i internetu. G?ówn? siedzib? - „drugim domem” - w czasie realizacji projektu b?dzie sala „Teatr”. W pomieszczeniu tym powstanie du?y aneks kuchenny, s?u??cy do prowadzenia warsztatów kulinarnych. W planie s? tak?e wyj?cia do kina, teatru, czy muzeum. Ide? Projektu jest to, aby Uczestnicy wspó?decydowali o sobie. Dlatego w ramach warsztatów kulinarnych  b?d? nie tylko przygotowywa? posi?ki, ale tak?e planowa? codzienne menu i robi? niezb?dne zakupy. B?d? decydowa? tak?e o tym, gdzie i na co wybra? si? do kina, czy teatru. Osobom, które przerwa?y nauk?, Projekt umo?liwi uko?czenie kursu (wed?ug wyboru dokonanego z pomoc? doradcy   zawodowego), daj?cego kwalifikacje zawodowe.

W kadrze projektu znale?li si? psychologowie i pedagodzy, instruktorzy, doradcy zawodowi, informatycy – osoby otwarte, lubi?ce wspó?prac? z m?odzie??.


Projekt potrwa do 30. czerwca 2009r.


Partnerem Projektu jest Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Gdyni.

MOPS

 

 

Kapita? ludzki

Europejski Fundusz Spo?eczny

Unia Europejska

Losowe zdj?cie
psdn11.jpg

Copyright © YMCA Oddział Gdynia (by Agnes)
Poprawny CSS!